Podmínky

Podmínky fotopůjčovny VK Foto

 

Obecná ustanovení

 

Vlastnictví

-Pronajímané zboží zůstává po celou dobu pronájmu ve vlastnictví společnosti VK Foto.

 

Doba pronájmu

-Dobou pronájmu se rozumí období mezi dnem převzetí přístroje nájemcem a dnem, který je uveden na Smlouvě ( Smlouva o osobní zápůjčce) jako den dohodnutý pro vrácení přístroje pronajimateli. Doba pronájmu je udávána ve dnech. Délku pronájmu lze ze strany nájemce upravovat v průběhu pronájmu na základě písemného požadavku nájemce, který musí být akceptován a písemně potvrzen pronajímatelem. Písemným požadavkem se pro potřeby této fotopůjčovny rozumí požadavek realizovaný na prodejně, požadavek zaslaný doporučeným dopisem nebo
E-mailem z e-mailové adresy nájemce, uvedené na smlouvě.

 

Termíny předávání pronajatého zboží

-V případě osobní zápůjčky přístroje si nájemce může objednaný přístroj vyzvednout v první den pronájmu na prodejně VK Foto v prodejní době. Přístroje je při osobní zápůjčce možné vrátit v prodejní době VK Foto kdykoliv poslední den pronájmu.

 

Nedodržení doby pronájmu

-Pokud dojde ze strany nájemce k pozdnímu vrácení pronajatého zboží, uhradí nájemce pronajímateli nájemné ve výši základní sazby pronájmu zvýšené o 100% za každý započatý den, o který překročí dobu pronájmu.

 

Seznámení se stavem pronajatého zboží

-Nájemce potvrzuje podpisem PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU to, že přebírá zboží ve stavu, který odpovídá zápisu v tomto protokolu, a že se důkladně a dostatečně seznámil s obsluhou a údržbou přístroje.

-U osobní zápůjčky potvrzuje předávací protokol při osobním převzetí zboží.

 

Odpovědnost za škodu

-Nájemce přebírá okamžikem podepsáním „Smlouvy o zápůjčce“ odpovědnost za zapůjčená zařízení. Tato odpovědnost končí potvrzením pronajímatele o zpětném převzetí pronajatého zařízení. Tímto potvrzením se pronajímatel nezříká práva vymáhat škodu, která na zapůjčených přístrojích vznikla prokazatelně v době, kdy přístroje byly v držení nájemce.

 

Náhrada škod

-Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození zařízení, nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla v plné výši.

 

Sleva při prodeji

-Pokud se nájemce později u nás rozhodne nakoupit, budou mu zaplacené poplatky za půjčení odečteny z ceny zboží. Odečíst lze nájemné maximálně za 3 dny. Slevu lze uplatnit na zboží přibližně stejné (nebo vyšší) ceny jakou měl předtím zapůjčený produkt.

 

Platné doklady

-Přístroje se půjčují právnickým i fyzickým osobám, dále jen zákazník. U osobní zápůjčky, se vyžaduje předložení dvou osobních dokladů. Nájemce musí být občanem České republiky, mít v ČR trvalý pobyt nebo musí složit vratnou zálohu v hodnotě zapůjčeného zboží.

 

Odmítnutí smlouvy

-Společnost VK Foto si vyhrazuje právo odmítnout podepsat Smlouvu o zápůjčce bez udání důvodu.